Privacy Verklaring

PRIVACY VERKLARING Bridgedrivesoest.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bridgedrivesoest.nl. (website van het Hartenvrouw toernooi) verwerkt  uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Foto’s en video’s door onze huisfotografen, tijdens een Hartenvrouw toernooi.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via, info@bridgedrivesoest.nl. dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bridgedrivesoest.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het beantwoorden van vragen over het Hartenvrouw toernooi.
 • Het afhandelen van de incasso van het inschrijfgeld waarvoor u toestemming verleend heeft.
 • Verzenden van e-mails naar aanleiding van  de voorgang van het Hartenvrouw toernooi.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de voortgang te bevorderen
 • U te informeren over wijzigingen met betrekking tot het evenement Hartenvrouw toernooi.
 • Het publiceren van een uitslagenlijst die geplaatst wordt op onze website.

Bridgedrivesoest.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren
Bridgedrivesoest.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Bridgedrivesoest.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van ons  doel of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bridgedrivesoest.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Foto’s
Tijdens Het Hartenvrouw toernooi worden foto’s en video’s gemaakt. Deze foto’s worden geplaatst op onze website, Social Media en eventueel op de site van onze huisfotografen. Wij vragen voor het maken en plaatsen van foto’s geen toestemming. Als u wilt kunt u altijd uw foto laten verwijderen door een email te sturen naar info@bridgedrivesoest.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bridgedrivesoest.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bridgedrivesoest.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Bridgedrivesoest.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Klik hier voor contact met Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bridgedrivesoest.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, stuur een mail naar  info@bridgedrivesoest.nl.

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een TLS-certificaat*, sterke wachtwoorden en two-factor authentication, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

* Voorheen SSL. Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Wijzigingen van deze privacyverklaring

De werkwijze van Bridgedrivesoest.nl kan in de loop van de tijd veranderen. Dat kan tot gevolg hebben dat deze privacyverklaring gewijzigd wordt. De meeste recente versie van de privacyverklaring vindt u altijd op Bridgedrivesoest.nl. Mochten de wijzigingen direct op u van toepassing zijn, dan zullen wij u dat bij het eerstvolgende schriftelijke communicatiemoment mededelen.